پروانه چوب خوار پسته kermania

خسارت لارو در خوشه

در سالهای اخیر جمیعت این آفت در باغات پسته گسترش یافته و خسارت زیادی به کشاورزان وارد آورده به خصوص در ریزش جوانه ها که باعث کاهش عملکرد محصول می شود  یکی از روشهای مبارزه استفاده از تله فرمونی در فصل جفت گیری پروانه ها به صورت شکار انبوه می باشد اما با توجه به اینکه اکثر باغات به صورت خرده مالکی می باشد در صورت نصب تله باعث جلب اکثر پروانه ها درانجا و به کانون افت تبدیل می شودو خسارت زیادی به کشاورزی که تله گذاری نموده اند وارد می آورد مگر با همكاری كشاورزان  صورت همگانی تله گذاری شود ولی این کار خیلی مشکل است چون کشاورزانی هستند همکاری نکرده یا عده ای اصلا اطلاع کامل از خسارات این افت ندارند .

برای رفع این نقص در نصب تله در باغهای کوچک و خرده مالک توصیه به  استفاده از پماد های کرما کیل  که همراه با فرمون و سموم شیمیای در روی شاخه مالیده می شود و در کنترل خیلی موثر بوده و در سال قبل  عده ای از کشاورزان ازاین روش استفاده کرده  تا حدودی در کاهش جمیعیت افت موثر  بوده است . 

l      نام علمی: Kermania  Pistaciella

l     نحوه خسارت: تغذیه لارو از مغز محور خوشه ها و سر شاخه ها ی سبز – سیاه شدن – پوکی و ریزش دانه ها

l      تعداد نسل: 1

l      مبارزه غیر شیمیایی: استفاده از تله های فرمونی

شكار انبوه حشره كامل در تله های فرمونی

l      مبارزه شیمیایی: لاروین 1.5 در هزار

l      مبارزه علیه پیله های آفت : اتیون 2 در هزار +روغن ولک 10 در هزار

l      مبارزه در زمان حداکثر ظهور حشره کامل

l      زمان مبارزه: همزمان با اوج پرواز 20 – 30 فروردین

l      تعیین میزان خسارت : شمارش درصد خوشه های آلوده

l      زمستان گذرانی: لارو داخل سر شاخه ها