سنک قوزه پنبه در شهرستان بردسکن جزو آفات مهم پنبه تبدیل شده است در بازدید از مزارع پنبه منطقه بهارستان انابد مزرعه اقای جواد امینی  داشتیم متوجه جمعیت بالای عسلک پنبه و سنک  در مزارع شدیم  همچنین کرم قوزه با سم لاروین توصیه و کنترل شدبدین جهت باید در کنترل افات پنبه مدیرت استفاده از سموم را حتما داشته باشیم اولا باید سعی شود از نظر غذایی کودهای پتاسه  استفاده شود و سموم زیر نیز در صورت افزایش جمعیت سنک و عسلک حشره بالغ و پوره در مزرعه استفاده شود :
۱ نوبت اول با دانیتول ژاپنی گل سم گرگان با فوسین پنبه به همراه کاهنده ph اب
۲ نوبت دوم در صورت مشاهده عسلک و سنک از سموم متاسیتوکس  اریا شیمی و کالیپسو بایر 
۳ نوبت سوم در صورت مشاهده مجدد افت  سمپاشی از سم فن والریت اریا شیمی به نسبت یک لیتر در هکتار