نماتد ریشه گرهی چند سالی هست به صورت گسترده باغا ت انار  پسته انگور شهرستان بردسکن حسارت وارد می کند که یکی روشهای مبارزه جهت کاهش جمعیت استفاده از سموم شیمیایی می باشد . جدیدا شرکت بایر آلمان نماتد کش فلوپیرام  معرفی کرده که به صورت آبیاری وارد خاک می شود و ابتدا لارو نماتد و بعد تخم رو نابود می کند .