یکی از آفات مهمی که در سالهای اخیر در مزارع زعفران به وفور مشاهده می شود کنه پیاز بوده که متاسفانه به دلیل عدم رعایت بهداشت گیاهی در هنگام کشت زعفران و آبیاری تابستانه جمعیت و خسارت آن افزایش یافته که در نهایت باعث رخنه قارچهای بیماریزا به داخل پیاز زعفران شده جهت کنترل و کاهش خسارت روشهای زیر توصیه می گردد :
1- ضدعفونی پیاز قبل از کاشت با کنه کش و قارچ کش مناسب
2- عدم آبیاری تابستانه
3- استفاده از کودهای پتاسه از جمله سولو پتاس و محلول پاشی زعفران