آشنایی و کنترل کرم خراط یا پروانه فری       
     leopardmothlarvadw.jpg

                                

خشکی و افزایش دما از عوامل مهم تنش زا در گیاهان است که باعث ضعف و افزایش آسیب پذیری گیاهان نسبت به آفات و بیماری ها می شود.
کرم خراط یا پروانه فری از جمله آفات چوبخواری است که در شرایط تنش های محیطی فعال شده و با ظهور و استقرار خود باعث خسارت زیاد و گاهی جبران ناپذیر می شود.
حشره کامل این آفت پروانه ای است که به آن شب پره پلنگی یا پروانه خری نیز گفته می شود.
این آفت به اغلب درختان مثمر و غیرمثمر حمله کرده و در تنه و شاخه ها ایجاد دالان هایی طولی در عمق چوب می نماید. خسارت اولیه از رگبرگ ها،دمبرگ ها و شاخه های نازک شروع شده و به تدریج به شاخه های بزرگ تر و تنه انتقال می یابد.
ضعف ناشی از خسارت این آفت زمینه را برای فعالیت سایر چوبخوارها و بیماری ها آماده می کند. لاروهای کامل از اوایل بهار وارد مرحله شفیرگی شده و به راحتی در دهانه خروجی دالان لاروی قابل مشاهده هستند.

1-  مبارزه بیولوژیک این آفت می‌توان به مورچه‌های شكاری (عادت تخم‌خواری) و سن‌های Reduviidae (عادت لاروخواری) اشاره نمود.

2ـ رعایت اصول به زراعی، هرس و سوزاندن شاخه‌های خشك و آلوده از شدت خسارت‌های بعدی می‌كاهد.

3- در موردی كه تعداد درختان آلوده كم باشد می‌توان با فرو بردن مفتولی در درون سوراخهای ورودی، لاروهای آفت را از بین برد.

4ـ استفاده از قرص و خمیرهایی که گازهای سمی تولید می کنند.

5ـ امروزه در اكثر كشورهای جهان از فرمون‌های جنسی به صورت تكنیك Mating disruption در قالب مبارزه تلفیقی علیه این آفت استفاده می‌شود.

6-  بهترین موقع مبارزه شیمیایی زمانی است كه لاروهای سن اول به قسمت‌های جوان گیاه كه همان رگبرگها و دمبرگها و شاخه‌های نازك است حمله می‌كنند در این موقع چون عمق نفوذ لاروها هنوز چندان زیاد نیست می‌توان با استفاده از سموم نفوذی مؤثر برای از بین بردن آفت استفاده كرد.

 

·             آزینفوس متیل(گوزاتیون)                 EC20%      و     2درهزار

·            دیازینون                                   EC60%    و