با توجه به مشاهده لارو پروانه چوبخوار پسته ، در حال خروج از سرشاخه ها و مشاهده تشكیل شفیره در بازدید به عمل امده مورخه 16/12/92 در باغات پسته بردسكن ، به كشاورزان محترم توصیه می شود جهت مبارزه زمستانه با روغن ولك به میزان 10 لیتر در هزار لیتر آب به همراه سموم اتیون یا دیازینون به نسبت 1.5 در هزار اقدام نمایند . p5211502.jpg

مرحله بعدی مبارزه  در فروردین ماه ، با استفاده از تله های فرمونی یا پماد كرما كیل بر علیه حشره كامل می باشد .همچنین جهت مبارزه شیمایی می توان با استفاده از تله فرمونی  زمان اوج پروار و تخمگذاری حشره كامل با كمك كارشناس گیاهپزشكی تعیین شود و با سم لاروین به نسبت یك در هزار سمپاشی صورت گیرد .